Strona używa plików cookies więcej

 • ewolucja genomów i populacji
 • supramolekularne nośniki leków farmaceutycznych i genetycznych
 • cykl komórkowy bakterii: replikacja i segregacja chromosomów oraz podział komórkowy
 • koordynacja ekspresji genomu jądrowego, mitochondrialnego i chloroplastowego
 • rola aktyny i białek oddziałujących z aktyną (ABPs) w procesie wzrostu nowotworów i ich zdolności do tworzenia przerzutów
 • otrzymywanie i charakterystyka bionanomateriałów do specyficznych zastosowań medycznych
 • badanie procesu translokacji fibroblastycznych czynników wzrostu 1 i 2 oraz poszukiwanie ich partnerów wiążących
 • badania nad ostrymi białaczkami szpikowymi i metodami terapii polegającymi na indukcji różnicowania komórek białaczkowych
 • projektowanie stabilnych oraz odpornych na degradację proteolityczną białek
 • glikozylacja
 • bakteryjne białka wiążące hem
 • hodowle komórkowe jako model w badaniu cytotoksyczności leków znanych i nowoprojektowanych – indukowana apoptoza jako narzędzie terapeutyczne
 • różne aspekty mikrobiologii i biotechnologii przemysłowej: nowe mikroorganizmy, biosurfaktanty, enzymy, zastosowania bakteriofagów, środki myjąco-dezynfekujące
 • struktura, funkcja i biosynteza białek fotosyntetycznych z sinic
 • biologia molekularna mitochondriów
 • białka cytoszkieletu bakteryjnego​