Strona używa plików cookies więcej

  • Chemia Strukturalna:

struktura molekularna i krystaliczna związków koordynacyjnych i organicznych, wiązania w  związkach chemicznych; struktura elektronowa związków koordynacyjnych, metaloorganicznych i organicznych; struktura związków bioorganicznych i bionieorganicznych. Struktura a efekty kooperatywne w układach spin-crossover. Teoretyczna analiza wiązań chemicznych metodami topologii kwantowej.

  • Chemia i Reaktywność Związków Koordynacyjnych:

synteza, struktura i termodynamika związków koordynacyjnych i  metaloorganicznych;  korelacja pomiędzy strukturą a właściwościami fizykochemicznymi i  reaktywnością związków koordynacyjnych i metaloorganicznych; oddziaływania metal-ligand, metal-metal i metal-makromolekuła; nieorganiczna chemia supramolekularna. Mechanizmy przejść spinowych.

  • Chemia i Fizyka Związków Lantanowców:

synteza, struktura i właściwości fizykochemiczne związków pierwiastków f-elektronowych. Związki koordynacyjne, hybrydy polimerowe i nanostrukturalne. Mechanizmy fotoluminescencji.

  • Chemia i Stereochemia Związków Organicznych:

synteza, reaktywność i struktura molekularna porfiryn i porfirynoidów, związków aromatycznych i heterocyklicznych, peptydów i protein, peptydomimetyków, biokoniugatów, poliynów i halogenopoliynów, bis- i poliazoli, poliynów i halogenopoliynów. Synteza organiczna na nośniku stałym. Mechanizmy fragmentacji jonów związków organicznych w próżni.

  • Oddziaływania Międzycząsteczkowe:

teoretyczne obliczenia i eksperymentalne określanie struktury molekularnej i właściwości fizykochemicznych układów (cząsteczek i kompleksów molekularnych) z wiązaniem wodorowym, a wiązaniem halogenowym i z przeniesieniem ładunku, układy z wiązaniami wodorowymi typu blue-shifting. Rozpoznanie molekularne i rozdział racemiczny.  Dynamika protonu i elektronu w wiązaniu wodorowym w stanie podstawowym i wzbudzonym, dynamika cząsteczek w cieczy. Badania procesów relaksacji ze stanu wzbudzonego (elektronowo i oscylacyjnie) kompleksów elektronodonora z elektronoakceptorem. Struktura cieczy binarnych i zjawisko mikroheterogeniczności.

  • Kataliza Molekularna i Mechanizmy Reakcji:

katalizatory homogeniczne, heterogenizowane i nanocząstkowe, korelacja struktura – reaktywność, kompleksy metali przejściowych i nanocząstki metali jako prekursory katalizatorów, relacje między katalizą homogeniczną i heterogeniczną, rola środowiska reakcji – ciecze jonowe, stopione sole. Aktywacja i wiązanie małych cząsteczek. Fotokataliza i synteza fotochemiczna. Reakcje fotochemiczne w środowisku zestalonych gazów szlachetnych. Teoretyczna analiza mechanizmów reakcji.

  • Chemia Biologiczna i Biofizyka Molekularna:

biologiczna chemia nieorganiczna. Struktura a aktywność peptydów, białek i metaloenzymów. Projektowanie, obliczenia teoretyczne i synteza związków biologicznie aktywnych m.in. leków, peptydów, aminocukrów i ich pochodnych. Związki modelowe. Rola jonów metali w układach biologicznych, oddziaływanie jonów metali z substancjami huminowymi. Kompleksy metali jako potencjalne terapeutyki. Termodynamika układów biologicznych. Procesy wolnorodnikowe o znaczeniu biologicznym. Potranslacyjne i chemiczne modyfikacje białek, proteomika i metabolomika. Struktura i właściwości fizykochemiczne modelowych błon lipidowych oraz ich oddziaływania ze związkami aktywnymi biologicznie. Chemometryczna analiza farmaceutyków, produktów spożywczych i materiałów roślinnych.

  • Elektrochemia:

procesy elektrodowe, chemicznie modyfikowane elektrody, ciecze molekularne i jonowe, surfaktanty.Elektrochemia i spektroelektrochemia przewodzących polimerów. Synteza i właściwości nowych materiałów chemicznych do ogniw elektrochemicznych i kondensatorów oraz czujników analitycznych.

  • Chemia i Fizyka Nowych Materiałów:

synteza i właściwości nowych materiałów luminoforowych i materiałów spin-crossover; struktura, przejścia fazowe i procesy relaksacji dielektrycznej ferroelektryków, kryształów molekularnych, molekularno-jonowych i ciekłych kryształów. Półprzewodniki dla ogniw fotowoltaicznych. Synteza i właściwości hybrydowych materiałów makroporowatych i substancji powierzchniowo czynnych. Magnetochemia związków koordynacyjnych i nieorganicznych; ferro-, ferri- i metamagnetyki molekularne pierwiastków d i f elektronowych. Katalizatory nanocząstkowe do syntezy związków organicznych. Teoretyczne modelowanie struktury i aktywności modelowych nanomateriałów. Katalizatory molekularne  i nanocząstkowe dla syntezy związków organicznych, także optycznie czynnych.