Strona używa plików cookies więcej

INSTYTUT ARCHEOLOGII

 • zagadnienia kultur i systemów adaptacyjnych epoki kamienia
 • badania archeologiczne w południowym Peru
 • ratownicze badania na wielokulturowej osadzie w Magnicach
 • zagadnienia kultur epoki brązu i wczesnego okresu epoki żelaza na Nizinie Śląskiej
 • problematyka kultury lateńskiej na terenie Europy Środkowej
 • wpływy rzymskie i wędrówki ludów na terenie Polski południowo-zachodniej
 • badania średniowiecznego Wrocławia
 • Śląsk plemienny i piastowski
 • średniowieczna transformacja kulturowa w Europie Środkowej​

INSTYTUT HISTORYCZNY​

 • dzieje Grecji hellenistycznej
 • kultura starożytnego Rzymu
 • historiografia średniowieczna i wczesnonowożytna
 • historia społeczna Europy Środkowo- -Wschodniej w średniowieczu i czasach nowożytnych
 • historia obyczajów i mentalności nowożytnych
 • historia gospodarcza Europy Środkowo-Wschodniej
 • dzieje Śląska
 • państwo niemieckie oraz relacje niemiecko-polskie na przestrzeni wieków
 • biografistyka
 • zagadnienia polityczne i kulturowe historii najnowszej: Związek Radziecki i kraje powstałe po jego rozpadzie, Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
 • mniejszości etniczne i kulturowe w Europie Środkowej
 • dzieje chrześcijaństwa
 • nauki pomocnicze historii​​

INSTYTUT HISTORII SZTUKI​

 • mniejszości narodowe i etniczne w sztuce polskiej po 1945 r.
 • procesy konfesjonalizacji w krajach Europy Środkowej na przełomie XVI i XVII wieku
 • dzieje sztuki i religii wieloetnicznej i wielowyznaniowej Górnych Łużyc
 • aspekty digitalizacji i sieciowego upubliczniania dóbr kultury
 • informatyka w historii sztuki
 • śląskie kolekcje sztuki
 • problematyka kultury szlacheckiej
 • wpływy włoskie na średniowieczną rzeźbę w Europie Środkowo-Wschodniej
 • badania nad urbanistyką miast średniowiecznych Dolnego Śląska​

INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA​

 • historia refleksji nad kulturą
 • filozoficzne i teoretyczne podstawy myśli o kulturze
 • współczesne nurty filozofii i teorii kultury
 • wybrane problemy historii kultury i zjawisk kultury współczesnej
 • badania nad pamięcią zbiorową
 • badania nad pejzażami kulturowymi małych miast pogranicza
 • intrapsychiczne uwarunkowania samooceny
 • rozwój człowieka w perspektywie problematyki jakości życia
 • psychologiczna analiza percepcji zachowań społecznych charakterze dewiacji pozytywnej
 • uwarunkowania i konsekwencje atrakcyjności interpersonalnej
 • postawy i decyzje osób dorosłych wynikające ze zmian dokonujących się w środowisku naturalnym
 • produktywność i bierność społeczna – problematyka aktywizacji społecznej
 • nierówności społeczne – uwarunkowania i konsekwencje psychologiczne
 • metodologia badań jakościowych w naukach psychologicznych
 • prawidłowy i zaburzony rozwój człowieka w ciągu życia
 • psychologiczne konsekwencje globalizacji dla społecznego funkcjonowania młodzieży i młodych dorosłych
 • osobowościowe i społeczne uwarunkowania osiągania przez młodzież autonomii psychicznej
 • kulturowe i ewolucyjne uwarunkowania przebiegu procesów poznawczych
 • geneza, istota i funkcje zachowań etosowych człowieka w ciągu życia​

KATEDRA ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ​

 • antropologia płci/seksualności
 • sztuka ludowa w Europie, jej tradycyjne i współczesne formy oraz pamiątki regionalne
 • antropologia ciała (antropologia kulturowa)
 • kultura ludowa Polski – w tym Śląska
 • kultury europejskie i pozaeuropejskie
 • kultura rycerska na Śląsku​
 • antropologia społeczności lokalnych w Polsce i Europie
 • mniejszości narodowe
 • teoria i metodologia antropologiczna
 • kultura popularna i antropologia współczesność
 • antropologia religii​

INSTYTUT MUZYKOLOGII

 • polska tradycja muzyczna XIX–XXI wieku w kontekście europejskim
 • historia moderny muzycznej w XX wieku
 • twórczość Józefa Elsnera i Fryderyka Chopina oraz jej recepcja
 • historia kultury muzycznej Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia
 • twórczość i życie muzyczne w warunkach politycznej opresji (muzyczny socrealizm w Polsce)
 • muzyka w kulturach europejskich i pozaeuropejskich
 • polska i europejska muzyka tradycyjna i ludowa
 • muzyka ludowa w środowiskach diaspory polonijnej na świecie​

INSTYTUT PSYCHOLOGII

 • Psychologia ewolucyjna, w tym badania nad mechanizmami doboru płciowego oraz adaptacyjną rolą kanonów urody i piękna
 • Zagadnienia związane z wrażliwością oraz preferencjami węchowymi i smakowymi
 • Cielesność człowieka w kontekście zdrowia psychicznego i jego zaburzeń
 • Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w terapii bólu
 • Uwarunkowania, wskaźniki i mechanizmy zdrowia psychicznego i somatycznego oraz podwyższania jakości życia
 • Człowiek w sytuacji pracy i w życiu codziennym
 • Psychologiczne i neuronalne aspekty funkcjonowania poznawczego człowieka
 • Rola różnic indywidualnych w percepcji innych osób, zachowaniach społecznych oraz w doświadczaniu emocji
 • Indywidualne i społeczne uwarunkowania, korelaty i konsekwencje twórczości
 • Psycho-społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju systemów informacyjnych
 • Uwarunkowania, specyfika i konsekwencje mobbingu
 • Postawy wobec globalizacji
 • Psychologia traumy urazowej i rozwojowej
 • Badania nad fenomenem długowieczności
 • Uwarunkowania indywidualne i społeczne procesu podejmowania decyzji, w tym decyzji moralnych