Strona używa plików cookies więcej

INSTYTUT FILOZOFII​

 • antyczne i średniowieczne źródła tożsamości europejskiej
 • źródła i dzieje filozofii chrześcijańskiej
 • dzieje filozofii nowożytnej
 • dzieje niemieckiej myśli filozoficznej
 • badania nad filozofią współczesną
 • filozofia społeczna i polityczna
 • zagadnienia etyki i epistemologii
 • współczesna refleksja estetyczna
 • filozofia na Śląsku​

INSTYTUT POLITOLOGII​

 • przemiany polityczne w Polsce na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej
 • dzieje polskich partii i ruchów politycznych
 • ewolucja systemów partyjnych państw Europy
 • przeobrażenia świadomości politycznej w Polsce
 • historia myśli politycznej
 • historia najnowsza Dolnego Śląska
 • komparatystyka demokratycznych systemów politycznych
 • polityka ochrony środowiska
 • kulturowe podłoże zmian politycznych
 • marketing polityczny
 • teoria stosunków międzynarodowych
 • międzynarodowe organizacje rządowe i pozarządowe
 • ochrona praw człowieka
 • integracja europejska i procesy decyzyjne w UE
 • opinia publiczna i komunikacja społeczna
 • kultura polityczna i jej ewolucja w Polsce w czasach przemian ustrojowych
 • aksjologiczne aspekty kultur politycznych Europy
 • społeczeństwo obywatelskie a obywatelskość
 • działalność administracji i służb publicznych
 • system medialny w Polsce po 1989 roku i mediatyzacja polityki
 • polityka społeczna i ekonomiczna​

INSTYTUT SOCJOLOGII​

 • Edukacja wobec zmian, wyzwań, problemów i patologii społecznych
 • Problemy współczesnej kultury i komunikacji społecznej
 • Endogenne bariery rozwoju lokalnego
 • Problemy pograniczy i wielokulturowości
 • Bezpieczeństwo i grupy dyspozycyjne
 • Socjokulturowe i prawne aspekty współczesnego marketingu, zarządzania, rynku i zachowań konsumenckich
 • Nowe wyzwania w rozwoju wiedzy. Nauka wobec rozwoju techniki i ekologii.
 • Problemy kultury współczesnej i zmian tożsamości
 • Badanie nauki jako dziedziny kultury
 • Wymiana informacji i bariery komunikacji w gospodarstwie domowym
 • Socjologiczne problemy transformacji i integracji cywilizacyjnej we współczesnym świecie
 • Mniejszości narodowe i etniczne
 • Współczesne przemiany rodziny oraz  społeczno-kulturowe aspekty płci i seksualności
 • Efektywność instytucji publicznych i instytucji pomocy społecznej,
 • Problemy społeczne wielkiego miasta i wsi
 • Społeczeństwo obywatelskie i świadomość polityczna
 • Socjologiczne badania nad pracą, rynkiem pracy, stosunkami pracy i gospodarką

INSTYTUT STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH​

 • krytyka globalizacji
 • samorząd lokalny w procesie integracji europejskiej
 • zarządzanie migracjami na poziomie lokalnym
 • problematyka UE, rola instytucji „weta” w negocjacjach międzynarodowych​

KATEDRA LOGIKI I METODOLOGII NAUK​

 • rachunki zdaniowe, logiki parakonsystentne, logiki modalne
 • teoria argumentacji w naukach społecznych
 • zastosowania logiki w filozofii i podstawach matematyki
 • ontologiczne podstawy etyki
 • miejsce i ranga logiki na świecie
 • historia logiki XX wieku​

KATEDRA STUDIÓW EUROPEJSKICH

 • Europejska myśl geopolityczna
 • Studia nad Europą Środkowo-Wschodnią
 • Transhumanizm, posthumanizm
 • Biopolityka przyszłości
 • Religie obywatelskie i polityczne
 • Cywilizacja Europejska
 • Polityczna przestrzeń Unii Europejskiej na poziomie subnarodowym, narodowym, transnarodowym i ponadnarodowym
 • Europartie i grupy polityczne w Parlamencie Europejskim
 • Europeizacja krajowych partii politycznych
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
 • UE wśród czołowych aktorów współczesnego świata
 • Aktywność Polski w polityce i w strukturach UE
 • Bezpieczeństwo Europy – wymiar wschodni
 • Relacje UE-Rosja
 • Procesy integracji i dezintegracji europejskiej
 • Polityki publiczne w Unii Europejskiej
 • Instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej
 • Procesy migracyjne, polityka imigracyjna i wizowa w Unii Europejskiej
 • Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki europejskiej w wymiarze globalnym
 • Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym w Europie
 • Teoretyczne i metodologiczne aspekty studiów europejskich
 • Psychologia polityki
 • Poznawcze uwarunkowania procesów i zjawisk politycznych
 • Polityczno-prawne aspekty integracji europejskiej
 • Polityka gospodarcza UE
 • Teorie integracji monetarnej
 • Gospodarka oparta na wiedzy
 • polityka kontroli granic
 • kultura, religia i prawo islamu

OŚRODEK WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKO-SŁOWACKIEJ​

 • interdyscyplinarna problematyka czeska
 • interdyscyplinarna problematyka słowacka
 • historyczne i współczesne stosunki polsko-czesko-słowackie
 • badania śląskoznawcze​