Strona używa plików cookies więcej

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

INSTYTUT HISTORII PAŃSTWA I PRAWA

 • prawo rzymskie i helleńskie
 • język łaciński
 • prawo rzymskokanoniczne i kanoniczne
 • powszechna historia państwa i prawa
 • ustrój i prawo Śląska
 • historia administracji
 • historia ustroju i prawa polskiego
 • ustrój i prawo III Rzeszy
 • prawo wyznaniowe
 • komparatystka prawnicza​

INSTYTUT NAUK ADMINISTRACYJNYCH

 • ochrona praw jednostki w procesowym prawie administracyjnym i postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • sądowa ochrona samodzielności samorządu terytorialnego
 • samorząd terytorialny w strukturze wybranych państw Europy Zachodniej (Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Holandia)
 • formy działania administracji publicznej (badania nad działaniami wewnętrznymi administracji publicznej oraz badania nad działaniami faktycznymi administracji publicznej)
 • współczesne problemy organizacji i zarządzania
 • problematyka prawa samorządu terytorialnego polskiego i zachodnioeuropejskiego​  problematyka materialnego prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prawnej obywatela i policji administracyjnej
 • problem integracji europejskiej w dziedzinie administracji publicznej i prawa publicznego
 • problematyka ochrony środowiska naturalnego
 • problemy współczesnej administracji publicznej
 • sytuacja przedsiębiorcy zagranicznego w prawie administracyjnym gospodarczym
 • prawna problematyka zamówień publicznych
 • publiczne prawo gospodarcze Unii Europejskiej​

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH

 • współpraca i integracja ekonomiczna krajów europejskich
 • umiędzynarodowienie i globalizacja gospodarki
 • zmiany systemowe i strukturalne gospodarki polskiej
 • ewolucyjna teoria wzrostu gospodarczego
 • zarządzanie finansami – odpowiedzialność finansowa
 • modelowanie statystyczne w ekonometrii i statystyczna analiza danych ekonometrycznych
 • funkcjonowanie gospodarek narodowych i gospodarki światowej w warunkach umiędzynarodowienia i globalizacji procesów gospodarczych
 • funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach integracji gospodarczej
 • modelowanie i statystyczna analiza danych rynku pracy
 • myśl ekonomiczna i integracyjna XIX–XXI w.
 • finansowanie sektora publicznego w Polsce​

INSTYTUT PRAWA CYWILNEGO

 • prawo cywilne, prawo postępowania cywilnego, prawo gospodarcze, prawo pracy i prawo socjalne w gospodarce rynkowe
 • standardy międzynarodowe w polskim prawie cywilnym, prawie własności intelektualnej, prawie gospodarczym, prawie pracy i prawie socjalnym
 • prawo koordynacji Unii Europejskiej w zakresie prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa pracy i ubezpieczenia społecznego

KATEDRA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH

 • historia doktryn politycznych i prawnych
 • współczesne doktryny polityczne i prawne
 • historia gospodarcza
 • nauka o polityce
 • myśl polityczno-prawna feminizmu
 • nauka o federalizmie​

KATEDRA KRYMINALISTYKI

 • dowód z technicznych badań dokumentów
 • dowód z ekspertyzy poligraficznej
 • dowód z badań porównawczych pisma ręcznego
 • psychologia i patologia pisma ręcznego
 • balistyka i mechanoskopia sądowa
 • przestępczość przeciwko zabytkom i dziełom sztuki​

KATEDRA KRYMINOLOGII I PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO

 • obraz przestępczości w Polsce
 • teoretyczne i praktyczne problemy prawa karnego gospodarczego
 • przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • geografia kryminalna
 • problemy patologii społecznej​

KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO

 • model postępowania przygotowawczego, głównego i odwoławczego
 • rzetelne postępowanie karne
 • jawność postępowania karnego
 • postępowanie dowodowe w sprawach karnych
 • europejski proces karny
 • prawo strony do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki​

KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO

 • instytucje ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego
 • podatki w warunkach gospodarki rynkowej po wejściu Polski do Unii Europejskiej
 • gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
 • prawno-finansowe uwarunkowania realizacji zadań przez samorząd terytorialny
 • organizacja i funkcjonowanie instytucji finansowych
 • prawne podstawy organizacji i funkcjonowania rynku finansowego w Polsce​

KATEDRA PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO

 • struktura przestępstwa i relacje treściowe między jej elementami
 • zasady odpowiedzialności karnej i reguły jej wyłączenia
 • typizacja przestępstw przeciwko życiu, wolności i obrotowi gospodarczemu
 • psychospołeczne uwarunkowania orzekania środków penalnych​

KATEDRA PRAWA KARNEGO WYKONAWCZEGO

 • wykonywanie kary pozbawienia wolności
 • wykonywanie kar wolnościowych oraz środków związanych z poddaniem sprawcy próbie
 • wykonywanie samoistnie orzekanych środków karnych​
 • podstawy prawne orzekania i wykonywania środków zabezpieczających i zapobiegawczych​

KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

 • historia i teoria konstytucji
 • sądownictwo konstytucyjne
 • prawo parlamentarne
 • ochrona praw człowieka
 • konstytucyjne zasady tworzenia prawa
 • obowiązywanie prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym
 • stosowanie nowej konstytucji RP
 • parlamentaryzm Trzeciego Świata
 • dostęp do informacji publicznej
 • e-government​

KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I EUROPEJSKIEGO

 • źródła współczesnego prawa międzynarodowego
 • problematyka prawna powszechnych organizacji międzynarodowych
 • prawo Unii Europejskiej, w tym zagadnienia związane ze stosowaniem prawa unijnego, obywatelstwem Unii Europejskiej, prawami podstawowymi w Unii Europejskiej, wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa UE, współpracą policyjną i sądową w sprawach karnych i cywilnych
 • międzynarodowe prawo biomedyczne
 • międzynarodowa służba publiczna
 • rozstrzyganie sporów międzynarodowych
 • prawa człowieka, w tym ochrona praw podmiotowych w regionalnym międzynarodowym prawie europejskim i w prawie Unii Europejskiej​

KATEDRA PRAWA O WYKROCZENIACH I KARNEGO SKARBOWEGO

 • zakres penalizacji prawa o wykroczeniach
 • podstawowe instytucje prawa o wykroczeniach i wzajemne relacje do prawa karnego
 • podstawowe instytucje prawa karnego skarbowego
 • zakres penalizacji prawa karnego skarbowego i jego związki z prawem karnym i finansowym​

KATEDRA TEORII I FILOZOFII PRAWA

 • problemy filozofii i teorii prawa, analiza zjawisk prawnych
 • zagadnienia metodologiczne prawoznawstwa
 • problematyka norm prawnych i systemu prawa, zagadnienia zasad prawa, teorii legislacji i techniki prawodawczej​

CENTRUM BADAŃ PROBLEMÓW PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

 • cywilnoprawne aspekty zawierania umów za pomocą elektronicznych środków komunikacji
 • prawo telekomunikacyjne w Polsce i Unii Europejskiej
 • przestępczość popełniana przy użyciu elektronicznych środków komunikacji
 • wykorzystanie technik elektronicznych w wymiarze sprawiedliwości
 • ochrona danych osobowych w Internecie
 • ochrona praw autorskich i własności przemysłowej w Internecie​