Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Inkubatory Doskonałości Naukowej – dodatkowe Q&A!

Zadajecie mnóstwo pytań dotyczących Inkubatorów Doskonałości Naukowej (IDN). Pojawiły się nowe - na które odpowiedzi biuro Uczelni Badawczej odpowiada w pierwszej kolejności. Zaraz po nich te z pierwszej odsłony Q&A. Sporo pytań, bo potencjalnie mnóstwo pieniędzy na badania, dla wszystkich tych, którzy mają kłopot z zakwalifikowaniem się do grantów zewnętrznych. Telefon i mail w biurze Uczelni Badawczej rozgrzał się do czerwoności - wiele pytań powtarza się. Pozbieraliśmy je i pogrupowaliśmy - jest duża szansa, że Państwa wątpliwości rozwieje poniższy zestaw Q&A: 

Pytania dot. Inkubatorów Doskonałości Naukowej

Czy pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w UWr mogą być także zatrudnieni w Inkubatorach na część etatu naukowego (na przykład w wymiarze 1/4 etatu, przez co jednoczesnemu zmniejszeniu uległby także wymiar etatu naukowo-dydaktycznego)?

Pracownicy w Inkubatorze pracują na etacie badawczym, ponieważ muszą skoncentrować się na pracy naukowo-badawczej.  

W którym punkcie formularza wniosku uwzględnić można współpracowników nieetatowych?

Współpracowników nieetatowych można uwzględnić w opisie Inkubatora Doskonałości Naukowej. 

Czy liczba znaków w opisach np. uczestników inkubatora (500) jest liczona ze spacjami czy bez?

500 znaków bez spacji. 

Kierownik Inkubatora wskazuje swoje  publikacje z ostatnich 10 lat, z jakiego okresu mają wskazywać swoje publikacje uczestnicy IDN?

Uczestnicy wskazują najważniejsze publikacje z zakresu 10 lat.

Uwaga!

Stawka wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w Inkubatorze do prowadzenia prace administracyjno-biurowych wynosi 25,00 zł brutto plus pochodne, na podstawie zarządzenia Rektora UWr nr 134/2020 z dnia 14 października 2020 r.   

====================

Czy zespół może być poszerzany o osoby niepobierające wynagrodzenia i nieprzechodzące na etat naukowy

Tak, można poszerzać zespół o osoby bez wynagrodzenia.

Czy osoba pełniąca funkcje dyrektora, wicedyrektora instytutu może z jej zachowaniem pełnić rolę członka inkubatora? 

Tak, może. 

Czy osoba będąca młodym doktorem w chwili zatrudnienia może pozostać członkiem Inkubatora nawet gdy po roku lub dwóch formalnie straci  status młodego naukowca?

Osoba ta musi spełniać warunki określone w regulaminie konkursu w momencie składania wniosku 

Czy może odbywać się rotacja na stanowiskach osób zatrudnionych w inkubatorze?

O ewentualnej zmianie osób zatrudnionych w IDN decyduje kierownik Inkubatora. 

Czy pracownik UWr, który w momencie składania wniosku przebywa na urlopie naukowym może być zatrudniony w Inkubatorze?

Można wpisać taką osobę we wniosku natomiast w momencie rozpoczęcia działalności  Inkubatora pracownik musi wrócić z urlopu naukowego do pracy. 

Czy pracownik UWr, który przechodzi na emeryturę od października tego roku, mógłby zostać liderem Inkubatora?

Tak, po przejściu na emeryturę zostanie zatrudniony w IDN. 

Czy kierując Inkubatorem, który wg. Regulaminu jest odrębną jednostką podlegającą bezpośrednio Dziekanowi, można jednocześnie być członkiem Katedry, w której się dotychczas było zatrudnionym? Czy też trzeba opuścić na tych 5 lat Katedrę i być formalnie przypisanym do Inkubatora?

Tak, można. Inkubator jest dodatkową jednostka, w której pracownik funkcjonuje.

Czy możemy w ramach wynagrodzeń bezosobowych (punkt 1b) albo kosztów usług obcych (punkt 2k) albo kosztów innych (punkt 2m) przewidzieć krótkotrwałe umowy zlecenia dla wykonania określonych czynności w ramach Inkubatora (np. wynagrodzenie za określoną ilość godzin dla studenta jako research assistant dla potrzeb zebrania orzecznictwa z danego tematu).

Tak, jest to możliwe. Wszystkie wynagrodzenia powinny być ujęte w pkt. 1 kosztorysu. Kosztorys podlega ocenie. 

Czy publikacje, które powstają w ramach grantów NCN, które muszą mieć informację że powstały w kontekście określonego projektu NCN będą mogły być też zaliczone na poczet Inkubatora? Krótko mówiąc – niezależnie od rodzaju realizowanego grantu przez pracowników Inkubatora publikacje pozostające w zakresie tematycznym inkubatora będą mogły być zaliczone jako efekt działalności Inkubatora?

Nie ma przeszkód o ile umowa z NCN lub inną agencją wykonawczą dopuszcza taką możliwość. 

Jak kalkulować wynagrodzenia w Inkubatorze dla jego członków zakładając, że dwóch z nich jest młodym naukowcem a jeden dr hab, który może w tym roku zostać profesorem uczelni?

Stawka maksymalna wynagrodzenia wynosi:  120 tys. rocznie dla członka inkubatora oraz 190 tys. rocznie dla kierownika (wraz z pochodnymi i tzw. „13”). Stawka wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w Inkubatorze do prowadzenia prace administracyjno-biurowych wynosi 25,00 zł brutto plus pochodne, na podstawie zarządzenia Rektora UWr nr 134/2020 z dnia 14 października 2020 r.   

Kierownik decyduje o wysokości wynagrodzenia w obrębie tych stawek uwzględniając wymogi wynagrodzenia minimalnego wynikające z Regulaminu wynagradzania pracowników UWr.

Czy pracownik niebędący  nauczycielem, ze stopniem dra, który w ramach swoich obowiązków służbowych prowadzi badań naukowych oraz publikuje, może zostać członkiem Inkubatora?

Może, jeśli spełnia wymogi zatrudnienia na stanowisku adiunkta.

Czy zmiana stanowiska pracownika naukowego zatrudnionego do IDUB będzie wymagała zgody Rady Dyscypliny oraz Rady Wydziału.

W przypadku pracownika UWr, który jest przenoszony na inne stanowisko badawcze, decyzję podejmuje Dziekan odpowiedzialny za dydaktykę na Wydziale. W przypadku kandydatów spoza UWr osoba przystępuje do konkursu. 

Z czego wynika, że zatrudnienie do Inkubatora będzie możliwe wyłącznie na etacie badawczym?

Idea inkubatora zakłada, że pracownicy koncentrują się wyłącznie na badaniach naukowych.

Czy istnieje możliwość zatrudnienia pracownika w Inkubatorze na etacie badawczo-dydaktycznym z obniżonym pensum?

Nie, uzasadnienie – patrz powyżej.

Czy osoby współpracujące (pracownicy UWr)  z Inkubatorem mogą otrzymać środki np. na kwerendy (bo np. jest zawarta umowa o dzieło, zlecenie na wykonanie pracy np.; przeprowadzenie badań terenowych lub wyjazd za granicę na kwerendę)?  Pracownik musi być na wyjazdy delegowany – czy ta delegacja jest finansowana?   Czy mogą wykonać dla Inkubatora dzieło np. napisać część monografii, artykuł naukowy i otrzymać wynagrodzenie?

Kierownik IDN decyduje o kosztorysie i wydatkowaniu środków. Zarządzanie środkami będzie corocznie oceniane.  

Czy może być dwóch liderów?

Lider jest jeden, pozostałe osoby mogą współpracować. 

Czy można przewidzieć stałe wynagrodzenie (w ramach zlecenia) dla osoby prowadzącej sekretariat Inkubatora, tj. odpowiedzialnej za korespondencję, stronę internetową, kontakty, rozliczanie wydatków? Czy osobą tą może być doktorant/ka z UWr?

Tak, można zatrudnić ze środków Inkubatora osobę do prowadzenia spraw inkubatora na umowę zlecenie. Stawka za 1 godz. zostanie w najbliższym czasie podana. Doktorant jest osobą spoza UWr.Stawka wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w Inkubatorze do prowadzenia prace administracyjno-biurowych wynosi 25,00 zł brutto plus pochodne, na podstawie zarządzenia Rektora UWr nr 134/2020 z dnia 14 października 2020 r.   

Uwaga

Przy zatrudnianiu pracowników do IDN należy mieć na względzie paragraf 8 Regulaminu pracy UWr  dotyczący stosunku bezpośredniej podległości.

Kto może być Wnioskodawcą w konkursie na IDN?

Zarówno naukowiec z UWr, jaki i spoza UWr – z kraju lub z zagranicy, legitymujący się znaczącym dorobkiem naukowym. 

Kto nie może być Wnioskodawcą w konkursie IDN?

Wnioskodawcą nie może być lider POB (Priorytetowy Obszar Badawczy) wskazany we wniosku IDUB. W każdym POB należało wskazać 5 wybitnych doświadczonych badaczy oraz 5 młodych naukowców (7 lat po doktoracie). Lider POB może jednak współpracować z Inkubatorem np. jako członek. 

Jaka jest forma zatrudnienia Wnioskodawcy w IDN?

Pracownicy UWr pracujący w ramach IDN będą przenoszeni na stanowiska badawcze na czas trwania projektu. Ich obowiązki dydaktyczne w jednostkach będą przejęte przez osoby zatrudnione na zastępstwo.

Naukowcy spoza UWr będą zatrudniani poprzez konkurs na umowę o pracę na stanowiskach badawczych. 

Zatrudnienie kierownika oraz członków zespołu Inkubatora, którzy są spoza UWr musi odbyć się drogą konkursu ze względu na wymogi ustawowe. Warunki konkursu na kierownika IDN będą zawierały konieczność wygranej w konkursie na projekt IDN.  

Zatrudnienie kierownika IDN, będącego pracownikiem UWr następuje poprzez przeniesienie go na etat badawczy. Nie zmienia on dotychczasowego stanowiska pracy, jedynie obejmuje funkcje kierownika Inkubatora. 

Czy kierownik lub pozostali członkowie spoza UWr mogą być zatrudnieni na część etatu?

Przewidywane jest zatrudnianie tylko na pełny etat. W przypadku kierownika IDN niebędącego pracownikiem UWr jest możliwe podwójne zatrudnienie.

Z ilu osób składa się Inkubator?

IDN zakłada zatrudnienie kierownika i maksymalnie 3 osób (mogą to być osoby z UWr lub spoza UWr), w tym 2 młodych naukowców ze stopniem doktora uzyskanym nie później niż 7 lat temu. Do tego okresu nie wlicza się urlopów zdrowotnych, macierzyńskich, tacierzyńskich itp.

Osoby przewidziane w roli członków w Inkubatorze i są pracownikami UWr wykazywane są w pkt. C1. 

Osoby przewidziane do zatrudnienia, które są spoza UWr wykazywane są w pkt. C2. (w  przypadku zatrudnienia trzech osób spoza UWr należy uwzględnić trzeci wers w pkt C2.)

Definicja „młodego naukowca” w Inkubatorze

„Młody naukowiec” to osoba prowadząca działalność naukową, która posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie minęło 7 lat. Do tego okresu nie wlicza się urlopów zdrowotnych, macierzyńskich, tacierzyńskich itp.

Czy w projektowaniu kosztorysu należy wykorzystać całość kwoty 800 000 zł rocznie?  Czy w na 2021 rok należy zaplanować również 800 000 zł.

W projektowaniu kosztorysu na poszczególne lata w tym na rok 2021 należy uwzględnić kwotę 800 000 zł rocznie. Zgodnie z opinią Głównej Księgowej UWr kwota powyższa nie musi być wykorzystana w danym roku, środki przechodzą na kolejny rok kalendarzowy. Kwota powinna być zaplanowana na lata 2021-2025, łącznie 4 000 000 zł (5 x 800 000 zł)

Czy wnioskowana kwota na Inkubator jest obciążona kosztami pośrednimi?

Nie, Inkubator dysponuje całą przyznaną kwotą. 

Czy osobą zatrudnioną w IDN może być pracownik uczelni zagranicznej, który realizuje projekt też w ramach innego grantu i jest zatrudniony w ramach innego projektu? Czy taka osoba będzie zobowiązana zrezygnować z tamtego projektu?

W przypadku kierownika IDN niebędącego pracownikiem UWr jest  możliwe podwójne zatrudnienie. 

Członek zespołu zobowiązany jest do podjęcia pracy tylko w UWr.

Czy można być członkiem dwóch inkubatorów?

Nie można być członkiem dwóch inkubatorów. 

Czy w odniesieniu do obecnych pracowników UWr istnieje wymóg dotyczący etapu kariery naukowej (jak w przypadku osób spoza UWr, które muszą być „młodymi naukowcami”)? Czy tutaj można działać bez ograniczeń?

IDN zakłada zatrudnienie kierownika i maksymalnie 3 osób (mogą to być osoby z UWr lub spoza UWr), w tym 2 młodych naukowców ze stopniem doktora uzyskanym nie później niż 7 lat temu. Do tego okresu nie wlicza się urlopów zdrowotnych, macierzyńskich, tacierzyńskich itp., czyli nie ma innych, poza młodymi naukowcami, ograniczeń.  

Czy w skład zaplanowanego zespołu mogą wejść doktoranci?

Słuchacze Szkół Doktorskich nie mogą być zatrudnieni na etacie, natomiast mogą realizować projekty doktorskie w ramach Szkoły Doktorskiej pod opieką pracowników IDN.  

Czy Szkoła Doktorska przyjmie doktorantów zrekrutowanych do Inkubatora? Obecnie kierownik projektu nie może zrekrutować na doktoraty osób, które nie dostały się do Szkoły Doktorskiej, nawet poza limitem przyjęć konkretnego kolegium.

Nie rekrutujemy doktorantów do Inkubatora, a jedynie do Szkoły Doktorskiej. 

Jakie ma być faktyczne powiązanie inkubatora z POBami? Mamy podkreślić we wniosku brak tego związku czy raczej podkreślać, że finalnie wpisze się w POB efekty inkubatora?

Inkubatory powstają poza POBami i dotyczą takich obszarów nauki, które wymagają szczególnego wsparcia.

Kosztorys Inkubatora

Wydatki należy zaplanować na lata 2021-2025, w ostatnim roku trwania Inkubatora niewykorzystane do 31 grudnia  środki zostają w puli środków IDUB.  

Pozycje kosztorysowe powinny być zakwalifikowane zgodnie z dyrektywą mówiącą o tym, iż poniesione koszty powinny być celowe i oszczędne oraz zrealizowane z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Powinny być przedstawione na poziomie szczegółowości odpowiadającym projektom finansowanym przez NCN.

Stawki wynagrodzeń

Stawki wynagrodzeń będą odpowiadały finansowaniu na poziomie proponowanym przez NCN.

do 190 000 zł rocznie – kierownik Inkubatora,  

do 120 000 zł rocznie – członek Inkubatora,

Stawki muszą uwzględniać wynagrodzenie pracownika brutto oraz pochodne i tzw. „13”

W przypadku pracowników z UWr, którzy przeniesieni zostaną do Inkubatora zmieni się źródło płatności wynagrodzenia.  

Stawka wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w Inkubatorze do prowadzenia prace administracyjno-biurowych wynosi 25,00 zł brutto plus pochodne, na podstawie zarządzenia Rektora UWr nr 134/2020 z dnia 14 października 2020 r.   

Na jakie stanowisko możemy przyjąć nowo zatrudnianych młodych naukowców z doktoratem (adiunkt?).

Młody naukowiec powinien być zatrudniony w grupie pracowników badawczych na stanowisku adiunkta.

Czy w zależności od awansu naukowego w trakcie trwania inkubatora musi być zabezpieczone dodatkowe pieniądze na wynagrodzenia dla tej osoby (np. awans z dr na dr hab. w 2022).

Wynagrodzenie w Inkubatorze muszą spełniać wymogi wynagrodzenia minimalnego wynikającego z regulaminu wynagradzania UWr. Wynagrodzenie jest uwzględnione w budżecie Inkubatora.

Dodane przez: Tomasz Sikora

21 lut 2021

ostatnia modyfikacja: 15 mar 2021