Strona używa plików cookies więcej

Nostryfikacja

1. Czym jest nostryfikacja

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność. Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881)

2. Sprawdzenie online jak zagraniczne dyplomy są uznawane w Polsce i ustalenie czy nostryfikacja jest potrzebna

KWALIFIKATOR to baza danych, która umożliwia automatyczne sprawdzenie ogólnych informacji o wybranych rodzajach dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą. Pozwala ocenić poziom i status kwalifikacji w państwie ich wydania oraz dowiedzieć się w jaki sposób dany zagraniczny dyplom lub stopień naukowy jest uznawany w Polsce. Wskazuje także konkretne podstawy prawne, z których wynikają poszczególne uprawnienia posiadacza dyplomu.

Wynik, tzw. recognition statement, można zapisać w formie dokumentu PDF. Rzetelność informacji gwarantowana jest podpisem elektronicznym NAWA.

3. Wymagane dokumenty

Jeśli po sprawdzeniu dyplomu w Kwalifikatorze okaże się, że dyplom nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność to znaczy, że wymagana jest nostryfikacja, osoba ubiegająca się o nostryfikację składa wniosek do którego dołącza:

1. dyplom ukończenia studiów;

2. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;

3. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego została przyjęta na studia;

4. oświadczenie Wnioskodawcy o miejscu i dacie urodzenia.

Dziekan może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów wymienionych w punktach 1-3.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja nostryfikacyjna nie może żądać od wnioskodawcy przedłożenia dokumentów innych, niż te wyżej wymienione.

4. Miejsce składania dokumentów

Wypełniony wniosek wraz z kopiami wymaganych dokumentów (oryginały do wglądu) można składać w dni robocze w godz. 10.00 – 13.00 w Dziale Nauczania (Gmach główny UWr) Plac Uniwersytecki 1, pok. 238 II piętro.

5. Jak przebiega postępowanie nostryfikacyjne

Uczelnia nostryfikująca porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych w tej uczelni. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów uczelnia nostryfikująca może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych, określając warunki i terminy ich przeprowadzenia.

Informacja o wystąpieniu różnic (wraz z wyjaśnieniem, na czym one polegają), a także o zastosowanych środkach kompensacyjnych (zdanie egzaminów, odbycie praktyk zawodowych) powinna być przekazana zainteresowanemu w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

6. Terminy

Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku uczelni nostryfikującej. Uczelnia dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku uczelnia wyznacza wnioskodawcy termin jego uzupełnienia nie krótszy niż 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Wnioskodawca może więc złożyć wniosek w wybranym przez siebie terminie.

Uczelnia uznaje albo odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne. Do ww. terminu 90 dni nie wlicza się okresów wyznaczonych na przedłożenie tłumaczenia dokumentów oraz złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych.

7. Opłaty

Za postępowanie pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 50% wynagrodzenia profesora. W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego opłaty nie pobiera się.

Opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego wnosi się na rachunek bankowy albo w kasie uczelni nostryfikującej, w terminie określonym przez tę uczelnię, jednak nie krótszym niż 14 dni.

8. Odmowa wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego

W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania, uczelnia wydaje postanowienie o odmowie jego przeprowadzenia, na które służy zażalenie.

9. Uchwały końcowe i wydawane zaświadczenia

Po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego uczelnia wydaje zaświadczenie.

Zaświadczenie stwierdza, że przedłożony dyplom uzyskany za granicą jest równoważny z konkretnym polskim dyplomem (np. dyplomem ukończenia studiów pierwszego/drugiego stopnia), nadającym konkretny polski tytuł zawodowy (np. licencjata, inżyniera, magistra, lekarza).

Od rozstrzygnięć podjętych przez uczelnię nostryfikującą służy wnioskodawcy odwołanie na podstawie art. 127 KPA, oraz w oparciu o Zalecenie w sprawie kryteriów i procedur oceny wykształcenia uzyskanego za granicą przyjęte w 2001 r., zmienione w 2010 r.