Strona używa plików cookies więcej

Pomagamy!

Opieka, kwarantanna, covid… Jak zgłosić?

Zamknięte znów szkoły i widmo „twardego lockdownu”. Zebraliśmy – tym razem dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego – w jednym miejscu najważniejsze informacje, na jakie świadczenia socjalne mogą liczyć, jeśli np opiekują się bliskim, chorym na koronawirusa albo np. dzieckiem, któremu zamknięto szkołę lub żłobek.

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy w związku z COVID-19:

zakaz pracy kobieta pracuje na laptopie

 

 

Kobieta pracuje w piżamie na laptopie

Kwarantanna (dotyczy osoby mającej kontakt z osobą zakażoną) – pracownik może wykonywać pracę zdalnie, jeśli po uzgodnieniu z kierownikiem złoży oświadczenie (zał. nr 4 Zarządzenia nr 37/2021 – plik w załączeniu poniżej) i przekaże do Działu Spraw Pracowniczych na adres kadry@uwr.edu.pl najpóźniej w pierwszym dniu pracy zdalnej.

Wynagrodzenie w okresie kwarantanny i izolacji 

 1. Wynagrodzenie w okresie kwarantanny i izolacji domowej jest wypłacane jak na zwolnieniu lekarskim. Podstawą wypłaty tych świadczeń jest informacja w systemie informatycznym ZUS PUE, nie są potrzebne zwolnienia lekarskie. W przypadku świadczenia pracy zdalnej podczas kwarantanny, pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie.
 2. W przypadku braku informacji w systemie ZUS PUE o kwarantannie, pracownik jest zobowiązany do złożenia oświadczeniao konieczności odbywania kwarantanny na adres kadry@uwr.edu.pl.
 3. Od 03 listopada 2020 r. osoba współzamieszkująca lub prowadząca wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu) ma obowiązek poddania się kwarantannie od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. Nie jest wydawana decyzja organu inspekcji sanitarnej. Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych jest złożenie przez pracownika oświadczenia o konieczności odbycia kwarantanny.

Wzór oświadczenia znajduje się:

https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/O%C5%9Bwiadczenie+o+odbywaniu+kwarantanny+przez+domownika+osoby+zaka%C5%BConej+wirusem.docx/69c8498b-b481-52ab-0d5f-b5d0142eedf4 

rodzic i dziecko bawią się

 

Pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy, jeżeli opiekuje się dzieckiem lub innym członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych: 

 1. dzieckiem do lat 14, 
 2. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat, 
 3. innym członkiem rodziny. 

Kwarantanna lub izolacja dziecka lub innego członka rodziny są traktowane tak jak choroba dziecka lub innego członka rodziny.

Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Wzór oświadczenia:

https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/O%C5%9Bwiadczenie+o+odbywaniu+kwarantanny+przez+domownika+osoby+zaka%C5%BConej+wirusem.docx/69c8498b-b481-52ab-0d5f-b5d0142eedf4 

mężczyzna z laptopem

 

Do 9 maja 2021 r. przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

 • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały
 • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki.

Wzór oświadczenia:

https://www.zus.pl/documents/10182/3264147/O%C5%9Bwiadczenie+o+zamkni%C4%99ciu+plac%C3%B3wki+z+powodu+COVID-19.docx/0ab0824a-015a-938f-3fcb-ccc931e83c10  

 

Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje

Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

jak usprawiedliwić nieobecność w pracy - kobieta z laptopem

Ponadto można skorzystać z dotychczasowych form usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

 • Z zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, w przypadku m.in. nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. Należy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A) https://old.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2018/12/Z-15A-Informacja.pdf) oraz oświadczenie rodzica o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki (ZAS-36)

https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ZAS-36_do+zapisu_22.01.2018.pdf/b07d6c62-aa4b-489f-a463-b8af3f449c0d

Przysługujący limit 60 dni obejmuje wykorzystane już zwolnienia lekarskie na dziecko.

 • Z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat – 2 dni/16 h w roku kalendarzowym.  Należy złożyć wniosek:

https://old.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2016/11/Wniosek-art.188-kp.doc. 

 • I alternatywnie – z urlopu wypoczynkowego. Należy złożyć wniosek:

https://old.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2016/11/Wniosek-o-urlop-wypoczynkowy.doc

Oświadczenia i wnioski należy przekazywać na adres kadry@uwr.edu.pl oraz poinformować o nieobecności bezpośredniego przełożonego najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy § 12 Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego.     

Dodane przez: Tomasz Sikora

23 mar 2021

ostatnia modyfikacja: 30 kw. 2021