Strona używa plików cookies więcej

Regulamin strony

Regulamin stron www został wprowadzony w życie zarządzeniem nr 28/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku.

§ 1

 1. Regulamin stron WWW są zobowiązane stosować:
  1. jednostki organizacyjne oraz komórki administracyjne Uniwersytetu Wrocławskiego,
  2. organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego,
  3. inne jednostki, organizacje, osoby prywatne (w szczególnosci pracownicy i studenci Uczelni), które chciałyby umieścić lub podłączyć własny serwis informacyjny do oficjalnych uczelnianych stron WWW.
 2. Regulamin dotyczy wszystkich serwerów WWW posiadających adres w domenie uni.wroc.pl oraz wszystkich stron mających związek z Uniwersytetem Wrocławskim, prowadzonych przez jednostki i organizacje uniwersyteckie niezależnie od tego w jakiej domenie się znajdują.

§ 2

 1. Jednostki Uniwersyteckie zobowiązane są do posługiwania się adresami serwisów WWW w domenie uni.wroc.pl.
 2. Z wnioskiem o zało$enie serwisu WWW na serwerze uczelnianym może wystąpić każda jednostka organizacyjna lub komórka administracyjna Uniwersytetu Wrocławskiego, z zastrzeżeniem ust. 3. Wzór wniosku stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Serwis WWW dla wnioskującej jednostki organizacyjnej lub komórki administracyjnej jest podłączany do strony uczelnianej jednostki rozliczeniowej, w rozumieniu zarządzenia o zasadach gospodarki finansowej, w której strukturze znajduje się wnioskodawca.
 4. Serwis WWW dla stowarzyszeń i innych organizacji znajdujących się na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego jest podłączony do strony Wydziału, na którym działa dana organizacja. Stowarzyszenia i organizacje wykraczajace swoim zakresem działania poza Wydział podłączone są do strony jednostki lub podmiotu sprawującego nad nimi nadzór.
 5. W przypadku nieposiadania serwisu WWW, przez uczelniane jednostki rozliczeniowe oraz jednostki i podmioty sprawujace nadzór nad stowarzyszeniami i organizacjami działajacymi w UWr, rozpatrzenie wniosku o założenie serwisu WWW dla jednostki organizacyjnej, komórki administracyjnej, stowarzyszenia lub organizacji zostaje wstrzymane do chwili powstania strony jednostki nadrzednej.

§ 3

 1. Za zawartość stron WWW, zarówno ogólnoinformacyjnych jak i prywatnych (studenckich i pracowniczych), odpowiada wyznaczona przez kierownika jednostki osoba sprawująca opiekę merytoryczną nad serwisem WWW, zwana administratorem serwisu.
 2. Za poprawne działanie informatyczne stron WWW, zarówno ogólnoinformacyjnych jak i prywatnych, odpowiada wyznaczana przez kierownika jednostki osoba sprawująca opiekę techniczną nad serwisem WWW, zwana administratorem technicznym.

§ 4

 1. Każdy serwis WWW powinien zawierać:
  1. aktualną nazwę i adres jednostki,
  2. informacje o kierownictwie jednostki (dziekan, prodziekani, kierownik itp.),
  3. informacje o komórce obsługującej kierownictwo jednostki – sekretariat, dziekanat (adres, numery telefonów, faksów, e-mail).
 2. Serwis WWW jednostki naukowo-badawczej powinien także zawierać:
  1. strukturę jednostki – wydziału, instytutu, katedry, zakładu itp.,
  2. spis pracowników wraz z adresem poczty elektronicznej i telefonem,
  3. informację o badaniach naukowych,
  4. informację o konferencjach,
  5. informację o studiach,
  6. zasady rekrutacji na studia.
 3. Serwis WWW komórki administracyjnej powinien także zawierać szczegółowy zakres działania komórki.
 4. Zaleca się rozszerzanie serwisu WWW o:
  1. historię wydziału/jednostki,
  2. informacje dotyczące spisu zajęć (najlepiej wraz z ich krótkim opisem),
  3. linki do prywatnych stron pracowników opisujących ich dorobek naukowy,
  4. wykaz periodyków wydawanych przez wydział/jednostkę,
  5. linki do innych jednostek naukowych/badawczych związanych z jednostką,
  6. linki do współpracujących jednostek zagranicznych.
 5. Zabrania się umieszczania na stronach serwisu WWW:
  1. reklam komercyjnych, z zastrzeżeniem ust. 6,
  2. pornografii,
  3. wulgaryzmów,
  4. treści naruszających obowiązujące prawo,
  5. materiałów stanowiących przedmiot prawa autorskiego, jeżeli ich autor nie jest znany lub nie wyraził pisemnej zgody na ich zamieszczenie lub z umów zawartych z UWr zgoda taka nie wynika,
  6. skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer,
  7. oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczen oraz innych podobnych działan,
  8. odnosników do stron zawierających powyższe treści,
  9. danych osobowych, w sposób niezgodny z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z zarządzeniem nr 89/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
 6. Zamieszczanie reklam komercyjnych (niezależnie w jakiej formie, w szczególnosci: loga lub logotypu, linku do strony, tekstu reklamowego, bannera, artykułu sponsorowanego) jest dopuszczalne, jeżeli:
  1. nie budzi wątpliwości oznaczenie publikowanego materiału jako reklamy,
  2. została zawarta umowa sponsorska,
  3. treść reklam nie narusza obowiązujących przepisów prawa,
  4. została wyrażona zgoda przez kierownika Biura Promocji i Informacji co do formy, czasu i miejsca reklamy.

§ 5

 1. Strona WWW musi zawierać:
  1. polskie znaki diakrytyczne – standard kodowania UTF-8,
  2. link do strony głównej UWr, znajdujący się na stronie startowej jednostki widoczny bez koniecznosci jej przewijania, w odpowiednio opisanej postaci (zwrot „Uniwersytet Wrocławski”) i link graficzny (logo UWr zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej oraz opis w znaczniku alt „Uniwersytet Wrocławski”).
 2. Serwisy WWW oparte na systemie CMS, fora, itp. muszą być na bieżąco aktualizowane (wgrywane poprawki, nowe wersje). Za aktualizację odpowiada administrator serwisu. W przypadku braku aktualizacji serwisu będzie on blokowany.
 3. Forum działające w domenie uni.wroc.pl lub na serwerach uniwersyteckich musi być moderowane. Niespełnienie tego warunku będzie wiązało się z blokadą serwisu.

§ 6

 1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu sprawuje kierownik jednostki odpowiedzialnej za strone WWW Uczelni lub wyznaczony przez Rektora Pełnomocnik ds. Serwisu WWW, zwany dalej „Pełnomocnikiem”.
 2. Osoba okreslona w ust. 1 ma prawo stosowac wobec użytkownika/jednostki, który dopuścił się naruszenia regulaminu:
  1. ustnego upomnienia,
  2. pisemnego ostrzeżenia,
  3. zablokowania działania serwisu WWW do czasu wyjaśnienia sprawy,
  4. zablokowania nazwy domeny w DNS-ie,
  5. likwidację serwisu i wpisu w DNS-ie.
 3. W przypadku naruszenia § 4 ust. 5 lit. b, c, d, e, f lub lit. g następuje natychmiastowe zablokowanie serwisu WWW.
 4. W przypadku naruszenia § 4 ust. 5 lit. f lub lit. g o nałożenie sankcji opisanych w ust. 2 wnioskuje Kierownik Centrum Usług Informatycznych do Rektora lub jego Pełnomocnika.
 5. Użytkownik, który dopuścił sie naruszenia regulaminu lub/oraz innych powszechnie obowiazujących przepisów prawa, zobowiązany jest do złożenia Rektorowi lub Pełnomocnikowi pisemnych wyjaśnień, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie złożenie wyjaśnień w terminie powoduje zablokowanie serwisu do czasu ich złożenia.
 6. Od decyzji o zablokowaniu serwisu WWW użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnoszone jest do Rektora lub Pełnomocnika i powinno zawierać w szczególności wyjaśnienie okoliczności naruszenia regulaminu lub/oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Rektor lub jego Pełnomocnik rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego wpływu. Brak odpowiedzi w w/w terminie oznacza, iż sankcja została utrzymana.
 8. Zastosowanie sankcji, o których mowa w ust. 2 nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności wynikającej z odrębnych przepisów, w szczególnosci z kodeksu karnego oraz regulaminu Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Wrocławskiego.
 9. Centrum Usług Informatycznych nakłada sankcje określone w ust. 2 lit. c, d, e niezwłocznie po otrzymaniu pisemnej dyspozycji Rektora lub Pełnomocnika o ich nałożeniu.