Strona używa plików cookies więcej

Plan Równości Płci

Zarządzeniem z 22 grudnia 2021 r. wprowadzamy na UWr Plan Równości Płci. Dokument dotyczy równego traktowania na UWr bez względu na płeć. Przedstawia obecną sytuację na uczelni, określa cele, do których dążymy w tym zakresie i definiuje sposoby osiągnięcia pełnej równości. Zyskają na tym kobiety, ale także mężczyźni. Dyskryminacja nie dotyczy bowiem tylko kobiet, a szowinistyczne wzorce kulturowe są krzywdzące dla wszystkich, bez względu na płeć. Więcej na stronie UWr.

Wprowadziliśmy rekomendacje dotyczące wsparcia w sytuacji kryzysu psychicznego

22 września 2021 r. prof. Przemysław Wiszewski, rektor UWr, komunikatem nr 68/2021 wprowadził rekomendacje dotyczące postępowania oraz wsparcia w sytuacji kryzysu psychicznego. Dokument ten nie należy do typowych zarządzeń wydawanych na UWr. Dotyczy on bowiem tak newralgicznych i delikatnych kwestii jak zdrowie psychiczne oraz kryzys psychiczny. Zawiera też konkretne, przydatne wskazówki pomocne w przypadku mierzenia się z taką sytuacją. Czytaj więcej na stronie głównej UWr.

Spotkania Komisji ds. Równego Traktowania

Komisja odbywa cykliczne spotkania mające na celu analizę potrzeb związanych z ochroną przed dyskryminacją w UWr. Jednym z jej aktualnych zadań jest przygotowanie wytycznych dotyczących równowagi płci oraz standardów przyjaznego komunikowania się, z uwzględnieniem korzystania z środków komunikacji elektronicznej.

Prace Komisji dotyczą również wzmocnienia kompetencji i współpracy powołanych pełnomocniczek i pełnomocników ds. równego traktowania oraz koordynatorów ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów.

Dotychczas odbyły się:

  • webinar „Ochrona przed dyskryminacją w uczelni wyższej” prowadzony przez dr hab. Annę Śledzińską-Simon, dr Ariela Przybyłowicza oraz dr Łukasza Prusa. Nagranie z webinaru będzie ogólnodostępne na stronie
  • webinar „Mobbing i przeciwdziałanie mobbingowi w uczelni wyższej” prowadzony przez panią Annę Makowską, prezeskę Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego. Webinar wewnętrzny podnoszący kompetencje Komisji oraz sieci pełnomocniczek i pełnomocników ds. równego traktowania oraz koordynatorek i koordynatorów ds. bezpieczeństwa
  • webinar „Jak skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji w uczelni wyższej” prowadzony przez Rzeczniczkę Akademicką UW, dr Annę Cybulko oraz Główną Specjalistkę ds. Równouprawnienia UW, dr hab. Julię Kubisę. Webinar wewnętrzny podnoszący kompetencje Komisji oraz sieci pełnomocniczek i pełnomocników ds. równego traktowania oraz koordynatorek i koordynatorów ds. bezpieczeństwa.

Powołano Komisję ds. równego traktowania

Powołano Komisję ds. równego traktowania. To kolejne z działań, dzięki którym UWr jest miejscem coraz bardziej otwartym, tolerancyjnym i przyjaznym – dla wszystkich osób w społeczności uczelnianej.

Komisja ds. równego traktowania na Uniwersytecie Wrocławskim ma działać na rzecz równego traktowania na uczelni i dbać o wyrównywanie szans wszystkich jej członków. Ma upowszechniać wiedzę na temat równego traktowania i przeciwdziałać dyskryminacji. Do jej zadań należy także prowadzenie działań, gdy zostanie złożony wniosek o formalną procedurę skargową (formalna procedura skargowa to jeden ze sposobów rozstrzygnięcia sytuacji dotyczących molestowania, dyskryminacji itp. nadużyć. O całej procedurze można poczytać tutaj).

– Działania Komisji będą dotyczyć trzech strategicznych dla obecnej kadencji obszarów: przyjaznej organizacji pracy oraz studiów,  przyjaznej komunikacji oraz przyjaznej przestrzeni, służąc zasadzie otwartości, dostępności oraz wzajemnego szacunku – mówi przewodnicząca Komisji, dr hab. Anna Śledzińska-Simon. – Będziemy współpracować z Pełnomocnikiem Rektora ds. Równego Traktowania, Pełnomocniczką Rektora ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów oraz siecią wydziałowych pełnomocników ds. równego traktowania, a także wydziałowych pełnomocników ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów.

Komunikat Rektora UWr z 20 stycznia 2021 r. informuje, że w Komisji ds. równego traktowania znaleźli się: dr hab. Anna Śledzińska-Simon (przewodnicząca); dr hab. Beata Cytowska, prof. UWr z WNHP, dr hab. Anna Kochan z WF, dr Tomasz Nowak z WF, dr Martyna Pryszmont z WNHP, dr hab. Przemysław Żukiewicz, prof. UWr z WNS, Jakub Kulpa z Działu Spraw Pracowniczych, Barbara Skałacka-Harrold z Biura Współpracy Międzynarodowej, Hanna Achremowicz jako przedstawicielka doktorantów, Aleksandra Kabala jako przedstawicielka studentów – Sekcja ds. orzekania. Do sekcji ds. postępowania wyjaśniającego powołano dr. Ariela Przybyłowicza z WPAE oraz Katarzynę Radke z Działu Organizacyjnego.