Strona używa plików cookies więcej

Jesteś ofiarą dyskryminacji lub molestowania? Byłeś świadkiem dyskryminacji lub molestowania? Zgłoś sprawę do Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na UWr:

dr Łukasz Prus
rownosc@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 24 84, 697 773 235


Krok 1. Z kim się skontaktować?

Jeśli:

 • jesteś ofiarą dyskryminacji lub molestowania, które miało miejsce na terenie UWr lub było związane z jego działalnością
 • byłeś świadkiem dyskryminacji lub molestowania, które miało miejsce na terenie UWr lub było związane z jego działalnością

niezwłocznie napisz do Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na UWr na adres: rownosc@uwr.edu.pl

W wiadomości e-mail opisz w zwięzły sposób, jak doszło do naruszenia zasad równego traktowania, zakazu molestowania lub molestowania seksualnego:

 • wskaż miejsce i czas,
 • wskaż okoliczności,
 • opisz, na czym polegał czyn,
 • wskaż, kto go mógł popełnić,
 • napisz, na czyją szkodę i jakie są jego konsekwencje
 • wskaż dowody np.: świadków, dokumenty lub napisz, że ich nie posiadasz.

Krok 2. Spotkanie z rzecznikiem

Rzecznik zapozna się z przesłanymi przez Ciebie materiałami. Rzecznik pomoże Ci zidentyfikować problem i przedstawi sposoby jego rozwiązania oraz środki prawne. Wskaże istotne okoliczności i pomoże znaleźć wsparcie psychologiczne.

Informacje przekazywane rzecznikowi i komunikacja z nim są poufne. Kontakt odbywa się z pominięciem drogi służbowej lub organizacyjnej. Rzecznik wspiera zgłaszających w każdej jednostce organizacyjnej UWr.

Krok 3. Co dalej?

Za wzorem rozwiązań przyjętych na uczelniach amerykańskich i angielskich UWr zakłada dwie drogi postępowania. Osoba, która została dotknięta dyskryminacją lub molestowaniem może skorzystać z nieformalnej procedury oraz formalnej procedury skargowej.

I. Nieformalne rozwiązanie sprawy

UWr jako wspólnota akademicka oparta na dialogu zaleca inicjowanie odformalizowanej procedury, która ma charakter bardziej koncyliacyjny. Na każdym etapie odformalizowanego postępowania osoba pokrzywdzona będzie mogła powiedzieć, że chce przejść do postępowania formalnego-skargowego. Wówczas Komisja ds. Równego Traktowania w postępowaniu dowodowym ustali, co się stało. Cała procedura będzie prowadzona w sposób, który wykluczy wtórną wiktymizację.

 1. złóż do rzecznika wniosek o nieformalne rozwiązanie sprawy. Wzór wniosku znajduje się w załączniku na stronie BIP UWr oraz tutaj
 2. rzecznik spotyka się z wszystkimi osobami w celu uzyskania wyjaśnień, mediacji oraz znalezienia wspólnego rozwiązania sprawy
 3. w przypadku zawarcia porozumienia, jego treść i warunki zamieszcza się w protokole
 4. jeśli dojdzie do naruszenia porozumienia, możesz złożyć formalną skargę

Postępowanie nieformalne nie powinno trwać dłużej niż 21 dni, a rzecznik może rekomendować rektorowi wprowadzenie odpowiednich środków, by zapewnić bezpieczeństwo (np. przeniesienie do innej grupy, zmiana wykładowcy itd.). Osoby biorące udział w postępowaniu nieformalnym zobowiązane są zachować poufność. 

Alternatywnie, zamiast do rzecznika, możesz zgłosić się do wydziałowych pełnomocniczek lub pełnomocników, którzy mają te same uprawnienia, co rzecznik, w granicach ich wydziału.

II. Formalna procedura skargowa

 1. złóż wniosek o wszczęcie formalnej procedury skargowej do Komisji ds. Równego Traktowania w UWr za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej w 2 egz. Wzór wniosku znajduje się w załączniku na stronie BIP UWr oraz tutaj
 2. przewodniczący Komisji ds. Równego Traktowania, w czasie 14 dni poinformuje Cię o wszczęciu procedury lub o odmowie (możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie)
 3. przewodniczący wyznacza osoby, które będą zajmować się sprawą (strony mogą składać wnioski o wykluczenie tych osób)
 4. osoba ta wysłuchuje wszystkie strony i sporządza protokół
 5. postępowanie może się zakończyć: 1) stwierdzeniem naruszenia standardów i przekazaniem sprawy do rektora, żeby wszczął postępowanie dyscyplinarne; 2) stwierdzeniem naruszenia standardów oraz rozwiązaniem umowy o pracę osoby, która dopuściła się molestowania lub nierównego traktowania; 3) pouczeniem; 4) umorzeniem.

Formalna procedura skargowa powinna trwać nie dłużej niż 45 dni. Skład orzekający może rekomendować rektorowi wprowadzenie odpowiednich środków, by zapewnić bezpieczeństwo.

W każdej chwili przewodniczący Komisji lub skład orzekający może skierować sprawę do mediatora. Jeśli dojdzie do ugody, jej warunki spisuje się w protokole. W przypadku złamania warunków mediacji możesz złożyć wniosek do rektora o wszczęcie odpowiedniego postępowania dyscyplinarnego.

Skutkiem naruszenia standardów może być wprowadzenie środków zmierzających do wyeliminowania ze wspólnoty uniwersyteckiej dyskryminacji, nierównego traktowania, molestowania lub molestowania seksualnego. Mogą to być szkolenia, wsparcie psychologiczne, zmiany organizacyjne lub w toku studiów itp.