Strona używa plików cookies więcej

Uznanie wykształcenia uchodźców

1. W jaki sposób odbywa się uznawanie wykształcenia uchodźców i kto może ubiegać się o potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie

O potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie może ubiegać się:

· cudzoziemiec, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

· cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

pod warunkiem, że nie dysponuje on dyplomem ukończenia studiów. Osoby, które posiadają dyplomy, mogą ubiegać się o ich uznanie na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów. Podstawa prawna: art. 327 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85).

2. Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie składa wniosek do którego dołącza:

· dokumenty poświadczające:

o ukończenie studiów,

o zaliczone zajęcia i uzyskane oceny,

o złożone egzaminy,

o uzyskane kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe,

o odbyte praktyki zawodowe lub zatrudnienie,

o uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, lub posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 771 i 1669);

· oświadczenie o:

o ukończeniu studiów, o których potwierdzenie ukończenia ubiega się,

o miejscu i dacie urodzenia.

Dziekan może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego dokumentów na język polski.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja nostryfikacyjna nie może żądać od wnioskodawcy przedłożenia dokumentów innych, niż te wyżej wymienione.

3. Miejsce składania dokumentów

Wypełniony wniosek wraz z kopiami wymaganych dokumentów (oryginały do wglądu) można składać w dni robocze w godz. 10.00 – 13.00 w Dziale Nauczania (Gmach główny UWr) Plac Uniwersytecki 1, pok. 238 II piętro.

4. Jak przebiega postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

Uczelnia ocenia dokumenty dołączone do wniosku w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na kreślonym poziomie. Na ich podstawie porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych w tej uczelni. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów uczelnia potwierdzająca może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych. Uczelnia określa warunki i terminy przeprowadzenia tych egzaminów lub odbycia danych praktyk zawodowych.

Informacja o wystąpieniu różnic (wraz z wyjaśnieniem, na czym one polegają), a także o zastosowanych środkach kompensacyjnych (zdanie egzaminów, odbycie praktyk zawodowych) uczelnia przekazuje zainteresowanemu w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

5. Terminy

Datą wszczęcia postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie jest dzień doręczenia wniosku uczelni potwierdzającej. Uczelnia dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku uczelnia wyznacza wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Wnioskodawca może więc złożyć wniosek w wybranym przez siebie terminie.

Uczelnia potwierdza albo odmawia potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne. Do ww. terminu nie wlicza się okresów wyznaczonych na przedłożenie tłumaczenia dokumentów oraz złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych.

6. Opłaty

Za postępowanie pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 50% wynagrodzenia profesora. Uczelnia ustala warunki i tryb zwalniania z opłaty. Za odmowę przeprowadzenia postępowania (w przypadku stwierdzenia braku właściwości do jego przeprowadzenia) opłaty nie pobiera się.

Opłatę za przeprowadzenie postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie wnosi się na rachunek bankowy albo w kasie uczelni potwierdzającej, w terminie określonym przez tę uczelnię, jednak nie krótszym niż 14 dni.

7. Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania, uczelnia wydaje postanowienie o odmowie jego przeprowadzenia, na które służy zażalenie.

8. Uchwały końcowe i wydawane zaświadczenia

Po przeprowadzeniu postępowania wydaje się zaświadczenie. Zaświadczenie stwierdza, że wnioskodawca ukończył studia na poziomie studiów pierwszego/drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych w polskiej uczelni.

Od rozstrzygnięć podjętych przez uczelnię prowadzącą postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie służy wnioskodawcy odwołanie na podstawie art. 127 KPA, oraz w oparciu o Zalecenie w sprawie kryteriów i procedur oceny wykształcenia uzyskanego za granicą przyjęte w 2001 r., zmienione w 2010 r.